Tcas1 1 1ADD

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 

>>> (ตรวจสอบรายชื่อ)


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

>>> (ตรวจสอบรายชื่อ)

แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด