ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<