ประกาศ เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<