ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
กำหนดการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ

รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio 
ซึ่งจะไม่มีการสอบข้อเขียน โดยในรอบที่ 1 นี้ ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยกันทั้งหมด 2 รอบ คือ
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร รหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลในวันที่ 26 มีนาคม 2561 

รอบที่ 2 รอบโควตา 
ในรอบนี้จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ในรอบนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา จะต้องสมัครผ่านระบบการรับสัครส่วนกลางผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. 
รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 22 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 -5 รับตรงอิสระ
จะเป็นรอบสุดท้ายที่ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัคร ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัคร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และประกาศผล ในเดือนกรกฎาคม 2561

สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่ www.reru.ac.th และhttp://academic.reru.ac.th/ 
หรือหากมีรายละเอียดที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 043-556004 และทาง Inbox ของ facebook สำนักวิชาการและประมวลผลฯ