รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 อ่่านรายละเอียด >>>