เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>