คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ...