ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระบารมีของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระบิดากฎหมายไทย ตลอดทั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ในการนี้ จึงเชิญโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในโครงการดังกล่าว รายละเอียด >>>