รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ ด าเนินการมอบทุนการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นก าลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี เรียนดี มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการมอบ ทุนการศึกษาขึ้น รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น อ่านรายละเอียด >>>