รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-180 ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา อ่านรายละเอียด >>>