ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์
หมายเหตุ : สำหรับผู้ผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้นำหนังสือรับรองความพฤติ และใบตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของทางคณะพยาบาลศาสตร์มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร>>
1.หนังสือรับรองความประพฤติ : https://academic.reru.ac.th/download/2560/Reru_cert_NU.pdf
2.ใบตรวจร่างกาย : https://academic.reru.ac.th/download/2560/NursePE.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://academic.reru.ac.th/index.php…