ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.)
อ่านรายละเอียด >>>