รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 18 มิถุนายน 2560  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>