ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (ขึ้นชั้นปีที่ 2-5 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 56 /57 /58 / 59 )  มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1/2560 และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >>>