ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป 2560
https://goo.gl/MV1ZUu
———————————————————–
การเตรียมสอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ปี 60
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
– ใบสมัคร (ปริ้นจากระบบรับสมัคร)
– ใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรอบคุณลักษณะเหมาะสมความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตร)