1. RERU มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
     - พร้อมลดค่าเล่าเรียนและค่าทำเนียมการศึกษา 50% ตามมติ ครม.
     - ยกเว้นค่าปรับทุกรายการ ตลอดปีการศึกษา 2563 - 2564 
     - ปีการศึกษา 2564 แบ่งชำระค่าทำเนียมการศึกษาออกเป็น 2 งวด
     - ลดค่าหอพัก 10%
     - ขยายเวลาชำระค่าทำเนียมการศึกษา
     - ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
     - ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน / ทุนอาหารกลางวัน


2. RERU ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
     - ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
     - จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และผสมผสาน (Hybrid Learning) ตามแต่สถานการณ์
     - จัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ทุกคน และติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล
     - ดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย จัดพื้นที่เฝ้าระวัง อุปกรณ์คัดกรองควบคุมโรค
     - ประสารงานดูแลนักศึกษาที่กลับจากพื้นที่สีแดงเข้มตามาตรการจังหวัด


3. RERU ช่วยเหลือสังคม
     - จัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ" รองรับผู้ป่วย จำนวน 208 เตียง ให้กับชาวร้อยเอ็ด
     - โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พร้อมสร้างทักษะใหม่ จำนวน 200 ตัตรา ใน 10 ตำบล
     - จัดทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและจังหวัด
     - ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน