โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง " ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น "