👉 เอกสาร > https://qrgo.page.link/hHF2G

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
♦️ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ♦️
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
♦️ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ♦️

👉 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004