🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

👉 https://qrgo.page.link/djBRu

✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.30 น.) ♦️

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร
📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004