1. สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 11.00 น.


2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ กรณีที่ชำระค่าสมัครแล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 086-8557012 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.