ประกาศ เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563
(www.studentloan.or.th) สําหรับผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เคยกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)
ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


คู่มือการยื่นแบบคําขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
สําหรับผู้กู้ยืม กยศ. ที่มีรหัสผ่านแล้ว


คู่มือการขอรหัสผ่านครั้งแรก ผ่านระบบ e-studentloan
เพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.