ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

 

–          กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม PR 02 : คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

–          แนบเอกสารหลักฐาน : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

–          หัวหน้าห้องหรือตัวแทน: รวบรวมคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และเอกสารหลักฐาน

–          ขอทะเบียนรายชื่อนักศึกษาของทั้งห้อง จากฝ่ายทะเบียน หรือจากอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสารต่อบุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์

–          หัวหน้าห้องหรือตัวแทน: ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่พร้อมเอกสารหลักฐาน และทะเบียนรายชื่อนักศึกษาของทั้งห้อง ต่อบุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์

–          หัวหน้าห้องหรือตัวแทน : นัดหมายวันที่และเวลาถ่ายภาพ ต่อบุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการถ่ายภาพ

–                      บุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการถ่ายภาพตามวัน เวลาที่นัดหมาย และถ่ายภาพตามลำดับ รหัสนักศึกษา

–          นักศึกษาแจ้งรหัสนักศึกษา 2 ตัวท้าย และชื่อ-สกุล ต่อบุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ หลังถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5: นัดหมายมารับบัตรนักศึกษา

–          บุคลากรประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ นัดหมายนักศึกษามารับบัตรนักศึกษา โดยผ่านหัวหน้าห้องหรือตัวแทน

หมายเหตุ :

1.การนัดหมายวันและเวลาถ่ายภาพ ขอให้นักศึกษามาให้ตรงวันและเวลาที่นัดหมาย

2.การยื่นเอกสารและนัดหมายถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

3.หากนักศึกษาท่านใดไม่มาถ่ายภาพตามวันและเวลาที่นัดหมาย ให้มาถ่ายภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2556

4.การแต่งกายนักศึกษาหญิง : แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่ตุ้มหู ไม่สวมใส่สร้อย เก็บผมให้เรียบร้อย