ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการสรรหาผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 >>>Donload

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด >>>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหา >>>Download