คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf
คุณสมบัติ หลักเกณ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf