1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download