ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Guizhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด >>>

reportto1 2260361 850222223

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

070361 850 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

graduate210361850
[ ตรวจสอบรายชื่อ ]

รับสมัครบุุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

graduate1403612
[ ตรวจสอบรายชื่อ ]

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านค้าช่วงพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 เพื่อให้บริการ ร้ายขายดอกไม้ ร้านถ่ายรูป ร้านเช่าชุดสูท ร้านเช่าชุดปกติขาว อาหารและบริการต่างๆ อ่านเพิ่มเติม >>>

finalist1 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

ด้วยสาขาวิฃาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on English Studies (ICES 2018) ในหัวข้อ Innovation in English Language Teaching and Learning ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการเปีดโอกาสในการร่วมมือทางวิชาการระดับ นานาชาติ >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<