ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์ วันที่  11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบมาด้วยวันวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ]

รายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ]

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

04 06 61 1

รายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

****************************************

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากการบริจาค ส่วนภาคเรียนต่อไปนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนกู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม >>>

24 05 61 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

>>>>>Download<<<<<

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 28 พ.ค. 2561 รายละเอียด >>>

15 05 61

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอลคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

>>>>>Download<<<<<

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 อ่านรายละเอียด >>>

25 05 61 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี
(รายละเอียดห้องสอบตามในประกาศแนบของแต่ละสาขาวิชา)

เพิ่มเติม : https://goo.gl/ENjEBy