ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>>Download

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download

2018 09 12 9 14 08

>>>>>Download<<<<<

>>>>>ประกาศ  >>>>>ใบสมัคร

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

>>>Download<<<

>>>>>Dopwnload<<<<<

>>>Download<<<

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด >>>

 

1