ข่าวประชาสัมพันธ์

001 download pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf
คุณสมบัติ หลักเกณ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสมัครเรียน 001 download pdf          ใบสมัคร 001 download pdf

logistic2

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<

รายละเอียด

 

 

>>>>Download

007

48933

58

4563

433693

4789383

48934893

 

ภาพจาก : เพจ มูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์  (https://www.facebook.com/preedee.k.f/)

 

>>>>Download