ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25560
อ่านรายละเอียด…

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 [Download]

 

ใบรายชื่อ รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
[Download]

 

สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 30 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียด…

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา https://sa.reru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

[Download]

รายชื่อเพิ่มเติม [Download]

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่