ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 👍 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

🔖 สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ทางกล่องข้อความ สำนักวิชาการและประมวลผล >>> คลิก <<<
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-556-004


 

>>> คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ <<<

ประกาศ เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563
(www.studentloan.or.th) สําหรับผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เคยกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)
ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


คู่มือการยื่นแบบคําขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
สําหรับผู้กู้ยืม กยศ. ที่มีรหัสผ่านแล้ว


คู่มือการขอรหัสผ่านครั้งแรก ผ่านระบบ e-studentloan
เพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

1. สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 11.00 น.


2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ กรณีที่ชำระค่าสมัครแล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 086-8557012 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.

สมัครเรียน