ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล โทร 043 556 004 

เว็บไซต์ : https://academic.reru.ac.th/2020/Home.php
 
Facebook : https://www.facebook.com/academic.reru
 
สมัครได้ที่ https://admission.reru.ac.th/

002

003


001 download pdf001 download pdf


1. RERU มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
     - พร้อมลดค่าเล่าเรียนและค่าทำเนียมการศึกษา 50% ตามมติ ครม.
     - ยกเว้นค่าปรับทุกรายการ ตลอดปีการศึกษา 2563 - 2564 
     - ปีการศึกษา 2564 แบ่งชำระค่าทำเนียมการศึกษาออกเป็น 2 งวด
     - ลดค่าหอพัก 10%
     - ขยายเวลาชำระค่าทำเนียมการศึกษา
     - ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
     - ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน / ทุนอาหารกลางวัน


2. RERU ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
     - ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
     - จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และผสมผสาน (Hybrid Learning) ตามแต่สถานการณ์
     - จัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ทุกคน และติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล
     - ดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย จัดพื้นที่เฝ้าระวัง อุปกรณ์คัดกรองควบคุมโรค
     - ประสารงานดูแลนักศึกษาที่กลับจากพื้นที่สีแดงเข้มตามาตรการจังหวัด


3. RERU ช่วยเหลือสังคม
     - จัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ" รองรับผู้ป่วย จำนวน 208 เตียง ให้กับชาวร้อยเอ็ด
     - โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พร้อมสร้างทักษะใหม่ จำนวน 200 ตัตรา ใน 10 ตำบล
     - จัดทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและจังหวัด
     - ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

2021 08 03 9 34 02

001 download pdf


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

640727 covid19 16

ประกาศจากฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฝ่ายการเงิน ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ 


นักศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ตาม เพจฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งสลิปการโอนชำระเงินมายังข้อความ (Inbox) ของฝ่ายการเงิน และฝ่ายการเงินจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามรายการที่ท่านแจ้ง

     ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
     ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     เลขที่ 411-6-076287

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทาง แฟนเพจฝ่ายการเงิน หรือ โทร. 043 556 005


เอกสารชุดเบิกทุกงบประมาณ, เอกสารบันทึกตัดยอดประมาณการขอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง, ค่าตอบแทนฒ รายงานการใช้จ่ายในการไปราชการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่ฝ่ายการเงินจัดเตรียมไว้ด้านนอก


ฝ่ายการเงิน ขออภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 043 556 005

001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


Download
001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คุณสมบัติและวิธีการสนนหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
แบบฟอร์ม แบบประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 001 download pdf
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณครุศาสตร์ 001 download pdf
(แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คุณสมบัติและวิธีการสนนหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
แบบฟอร์ม แบบประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ 001 download pdf
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ 001 download pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 001 download pdf
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 001 download pdf
แบบเสนอชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารประกอบ 001 download pdf
ใบสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารประกอ 001 download pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ โทร 043-556-006