วาระการประชุม

001 download pdf

>>>>>Download<<<<<

001 download pdf

รายงานการประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

001 download pdf

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

>>>>>Download

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

>>>>>Download<<<<<

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>