ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมการเจริญเติบโต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมการเจริญเติบโต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต                      ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ             จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>