ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID ตำบลเกาะแก้ว                   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>