ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทางกลและทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทางกลและทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดทดลองปฏิบัติการทางกลและทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์    ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ            จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  อ่านรายละเอียด >>>