ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลเกาะแก้ว              อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>