ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซอื้จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก แก้ไขชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนมุัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อ่านรายละเอียด >>>