สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 อ่านรายละเอียด >>>