แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด…