ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด >>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง อ่านรายละเอียด >>>