ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลักคาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)