รายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>