รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

อ่านรายละเอียด >>>