กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดำเนินการโครงการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเฉพาะที่ต้องการทำงานใกล้บ้านเพื่อให้ลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ / ชุมชนบ้านเกิด ปฏบัติงานเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ค่าจ้างเดือนละประมาณ ๙,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญผู้สนใจแจ้งความประสงค์กรอกข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร

(๑) ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้ความเข้าใจในสภาพบริบท การพัฒนาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
(๒) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)
(๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หลังจากกรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารหลักฐานการสมัครแนบมาพร้อมใบสมัครออนไลน์นี้ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

001 download pdf สมัครออนไลน์