วันที่ 19 มีนาคม 2563   เวลา 11.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3(150) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ และประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน…