ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
              1. นางสาววรรณภา  มนตรีชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
              2. นางสาวเยาวเรศ  ดีแก่นทราย

              ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. - 10:30 น.  ณ สำนักงานคณบดี  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

001 download pdf