Download PDF Button

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์