complaint 2 large  whistleblower intro 2 large 300x268 letter singup
คำแนะนำการร้องเรียน ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยื่นแบบร้องเรียน/ ร้องทุกข์
ยื่นแบบ Online

รายงานผลการร้องเรียน /ร้องทุกข์

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน    

 

 

book ita3  commitee  Plan2 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 แนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
 
     

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการและกิจกรรมตามแผน

jobindex
ep
 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่  ประกาศ-เรื่องมาตรการการใช้และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่