Error while rendering mobile-menu particle.

เกี่ยวกับ มรภ.รอ

ระดับปริญญาเอก
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้

หลักสูตร ค่าทำเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 39,500 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
65,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
- -
ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 35,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
50,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา) 
17,500 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 

ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
          1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท
          3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556-231  โทรสาร 043-556-009 หรือ 043-556-231

ระดับ  ป.บัณฑิต
          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                    - สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
          1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
                    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    - สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                    - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                    - สาขาวิชาดนตรีศึกษา
          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                   
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                   
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้

หลักสูตร ค่าทำเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
- 11,000 / ภาคการศึกษา
(3 ภาคการศึกษา)
- -
ระดับปริญญาโท    
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต    
ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15,000 บาท/ภสคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
15,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 22,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
ค.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 12,000 บาท / ภาคนการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา  6,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
10,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
ค.ม. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
- -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 35,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
- -

ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
          1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท
          3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556-231  โทรสาร 043-556-009 หรือ 043-556-231

02 กจกรรม 62 3 Page1 Image1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศบ. 4 ปี - การพัฒนาชุมชน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ปี - นวัตกรรมการการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. 4 ปี - เคมี
- ฟิสิกส์
- ชีววิทยา
- สัตวศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
- เทคโนโลยีไฟฟ้า
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - เทคโนโลยีไฟฟ้า
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ. 4 ปี - การจัดการ
- การตลาด แขนงวิชา การตลาด
- การตลาด แขนงวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - การจัดการ
- การตลาด แขนงวิชาการตลาด
- การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 บัญชีบัณฑิต   บช.บ. 4 ปี - การบัญชี
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - การบัญชี
 นิติศาสตรบัณฑิต  น.บ. 4 ปี - นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ. 4 ปี - รัฐประศาสนศาสตร์
 รัฐศาสตรบัณฑิต  ร.บ. 4 ปี  - รัฐศาสตร์
 ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ. 4 ปี - คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- การศึกษาปฐมวัย
- ดนตรีศึกษา
- พลศึกษา
- ศิลปศึกษา
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การประถมศึกษา
- สังคมศึกษา
- คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  พย.บ. 4 ปี - พยาบาลศาสตร์
     

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่

1. สำหรับหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รายการ หลักสูตรอื่นๆ หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท 1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท 300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท 250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท 100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม 300 บาท 300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ 1,150 บาท 1,150 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ 1,000 บาท 2,00 บาท
ค่าชุดกีฬา 1,500 บาท 1,500 บาท
รวม 5,600 บาท 6,600 บาท

 

2. สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รายการ หลักสูตร 4 ปี
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม 300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ 1,150 บาท
ค่าชุดกีฬา 1,500 บาท
รวม 4,600 บาท

 

3. ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

หลักศุตร ค่าบำรุงการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต 7,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9,000 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต 6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     - สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชา
     - การจัดการธุรกิจค้าปลีก
8,000 บาท
(ได้รับการยกเว้นในปีที่ 1 และต้องชำระใน ปี 2, ปี 3 และปี 4)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9,000 บาท
บัญชีบัณฑิต 6,500 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
นิติศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
45,000 บาท
   

 ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ☎ 043-556004
เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/ หรือ  https://www.facebook.com/academic.reru/

การรับบริจาค (Donation)

รับบริจาคโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี/สั่งจ่ายเช็ค ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด” ประเภทออมทรัพย์ และ Fax หลักฐานการโอนเงิน

พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ผู้บริจาค ส่งถึง สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 043-556161 Fax. 043-556161 E-mail . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถบริจาคเงิน โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

line vpn

เช็คธนาคาร สั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด” 
โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 411-0-90647-4 ธนาคารกรุงไทย 
ธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด”

Download ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
     * สนับสนุนการศึกษา (หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางการเรียนของนักศึกษา ตามความจำเป็น
     * ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
     * ทุนกิจกรรมนักศึกษา

ชื่อบัญชี 
* กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-90647-4 ธนาคารกรุงไทย

 

002

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา 113 ม.12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : (043-556161 โทรสาร. 043-556161 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

line vpn

แบบแจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษา (ภายใน) >>> ดาวน์โหลด <<<


หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ
หน่วยงาน เว็บไซต์ ลิงค์ 
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ edu.reru.ac.th
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ec.reru.ac.th
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี baac.reru.ac.th
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ flas.reru.ac.th
คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ lpp.reru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ict.reru.ac.th
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ cs.reru.ac.th
คณะบยาบาลศาสตร์ คณะบยาบาลศาสตร์ nursing.reru.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย grad.reru.ac.th
     
สำนัก
หน่วยงานเว็บไซต์ลิงค์
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ad.reru.ac.th
สภามหาวิทยาลัย council.reru.ac.th
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ plan.reru.ac.th
ฝ่ายการเงิน salary.reru.ac.th
ฝ่ายพัสดุ supplies.reru.ac.th
ฝ่ายนิตการ law.reru.ac.th
ฝ่ายเลขานุการ  
ฝ่ายธุรการ at.reru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ pr.reru.ac.th
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ personnel.reru.ac.th
ฝ่ายยานพาหนะ  
ฝ่ายอาคารสถานที่  
ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ r-cim.reru.ac.th
หน่วยงานตรวจสอบภายใน audit.reru.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์ cct.reru.ac.th
ศูนย์วิทยบริการ lib.reru.ac.th
ศูนย์ภาษา  
สำนักวิชาการและประมวลผล สำนักวิชาการและประมวลผล academic.reru.ac.th
สำนักกิจการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา sa.reru.ac.th
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา so.reru.ac.th
     
สถาบัน
หน่วยงานเว็บไซต์ลิงค์
สถาบันจัดการความรู้ สถาบันจัดการความรู้ km.reru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา  

002 reru

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
หมายเลขโทรศัพท์ 043 556 001    โทรสาร 043 556 009
เว็บไซต์ www.reru.ac.th    EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

What is VPN?

VPN (Virtual Private Network) หรือ "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดย บัญชีผู้ใช้ ของมหาวิทยาลัยก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ VPN เพิ่มเติม VPN บน wikipedia

การใช้งาน VPN

ข้อตกลงในการใช้งาน VPN

1. การใช้งานระบบเครือข่าย VPN ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
2. ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
4. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

 

คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน

- Download VPN FortiClient

- Download for Android

- Download for iOS

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน vpn สำหรับ Windows
- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน vpn สำหรับ iOS
- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน vpn สำหรับ Android

 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

{pdf=https://www.reru.ac.th/images/Structure_of_Roi_Et_Rajabhat_University.pdf|100%|300|native}

มหาวิทยาลัย หน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กองพลทหารราบที่ 6 ร้อยเอ็ด
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
ตำรวจภูธรจังหวัด
ทีทำการปกครองจังหวัด
ศูนย์บริการร่วมจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สถานีตรวจอากาศจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
คลังจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัด
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ.เขต 1
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ.เขต 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กกต.จังหวัด
ทสจ.รัอยเอ็ด
บังคับคดีจังหวัด
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด